Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon

Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug

Fafo-rapport 134

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Norge er på mange områder et likestillingspolitisk foregangsland. I debatten om en nærmere tilknytning til EF, har spørsmålet om kvinners situasjon blitt satt på dagsordenen: Hva kan EØS-avtalen eller et eventuelt EF-medlemskap bety for likestillingen og for kvinners stilling i det norske samfunn?

Denne rapporten setter søkelyset på kvinners stilling i arbeidslivet og det sosiale rettighetssystemet i de vest-europeiske land. Mulige konsekvenser av en tettere tilknytning til EF drøftes med utgangspunkt i en sammenlikning av kvinners situasjon i Norge og EF-landene.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 134