0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag

Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten

Fafo-notat 2019:21

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Levekår og fattigdom, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Ragnhild Steen Jensen, Inger Lise Skog Hansen

Dette notatet inneholder bilder og tekst fra en powerpoint-presentasjon av et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle arbeidet overfor utsatte barn og unge i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet på oppdrag fra 0–24-samarbeidet og Utdanningsdirektoratet, og det inngår i en verktøykasse for fylkesmannsembetenes arbeid med 0–24-oppdraget.

Temaer som behandles i presentasjonen er hvorfor det er viktig med samordnet innsats overfor utsatte barn og unge, hvorfor tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid kan være vanskelig, og hva man kan gjøre for å fremme en mer helhetlig og samordnet innsats.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10311