Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?
Et annet bilde av utenforskap i Norge

Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland

Fafo-rapport 2011:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Debatten om hvor mange som står utenfor arbeidslivet, og hvilke økonomiske byrder velferdsstaten og trygdesystem kan tåle, er koblet til kjernen i velferdsstatens virkemåte. Endringer i dette samspillet mellom velferdsstat og arbeidsmarked er avgjørende for å realisere ønsket om å kombinere høy produktivitet og høy
sysselsetting med sosial rettferdighet. I de senere årene har det vært mye snakk om det som ofte omtales som «utenforskapet». Myndighetene har i flere sammenhenger presentert samlede tall på 700 000–800 000 personer som står utenfor arbeidsmarkedet og mottar stønad. Ambisjonen med denne rapporten er å gi et nyansert bilde av hvem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. I rapporten har vi valgt å dele denne gruppen inn i de innmeldte, påmeldte og utmeldte. Utviklingen i disse tre gruppene beskrives, og ut fra tilgjengelig forskning om disse gruppene diskuteres hvilket arbeidsmarkedspotensial som faktisk finnes, og hva som eventuelt kreves for å realisere dette.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20204