Fafo-rapporter

Rapportsøk

Anbud og arbeidstakerrettigheter
En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg

Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2011:14

Nettutgave

Fører anbudsutsetting og internasjonalisering av det norske arbeidsmarkedet til at arbeidstakerrettigheter kommer under press? På oppdrag av Norsk Arbeidsmandsforbund har dette blitt undersøkt gjennom tre casestudier i bransjene renhold, vakt og anlegg, samt en systematisk innsamling av tillitsvalgtes erfaringer. I denne rapporten presenteres funnene fra undersøkelsen, og vi drøfter hvilke konsekvenser anbudsutsetting har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser særlig på hvilke dokumentasjonskrav som stilles, hva slags klausuler som legges inn i kontraktene og hvordan disse eventuelt kontrolleres, hvilke tildelingskriterier som legges til grunn og hvordan dette igjen påvirker arbeidstakernes rettigheter.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20205