Utviklingen av offentlig tjenestepensjon
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk

Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe

Fafo-rapport 492

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Utviklingen av offentlig tjenestepensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Arbeidsgivere og arbeidstakere vil stå overfor store endringer i rammebetingelsene for tjenestepensjonsordningene i et 10–15-årsperspektiv, blant annet som følge av endringer i folketrygden og innføring av nytt regelverk for livsforsikring og pensjonskasser.

Sentrale rammevilkår som vil påvirke handlingsrommet når det gjelder tjenestepensjon og førtidspensjon, er endringer i innføring av: ny folketrygd, reguleringen av livsforsikring og pensjonskasser, skattemessige forhold og deling av innskudd, andre avtalemessige forhold – som AFP og frys av tjenestepensjonsordninger, obligatorisk tjenestepensjon og andre lover og avtaler som er ment å regulere ansattes pensjonsrettigheter.

Vi drøfter hva som kan bli mulige utviklingsbaner for framtidige pensjonsløsninger i NAVO-området. Rapporten består av fem hoveddeler:

• Beskrivelse av dagens ordninger for de offentlige tjenestepensjonsordningene
• Utvikling i viktige rammevilkår som følge av endringer i lov- og avtaleverk
• Endringer i pensjonsrelaterte omgivelser
• Pensjon i et europeisk perspektiv
• Drøfting av mulige framtidige modeller for tjenestepensjoner og førtidspensjon i offentlig sektor

Utgitt: 2005 Id-nr.: 492

Sammendrag