• Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Styrerutdanningen og barnehageledelse

Delnotat 2

  • Fafo-notat 2022:15
  • Fafo-notat 2022:15

Dette notatet er den andre rapporteringen fra følgeevalueringen av nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager. Den overordnede problemstillingen for evalueringen er om og hvordan den nasjonale lederutdanningen for styrere bidrar til å endre styrernes praksis i barnehagen. Det første delnotatet: Variasjon innenfor satte rammer. Nasjonal lederutdanning for styrere, ga en oversikt over de ulike studietilbyderne, hvordan utdanningstilbudet er organisert og innholdet i utdanningen.

I dette notatet rettes oppmerksomheten mot de som har deltatt på lederutdanningen for styrere og deres vurderinger omkring nytten av denne utdanningen for den lederrollen de har i barnehagen i dag. Vi sammenlikner disse med styrere som har tatt andre former for lederutdanning og styrere uten noen lederutdanning.

  • Published: 25. January 2023
  • Ordering ID: 10376