Skip to main content
  • Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Forsøk med ekstra grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo kommune

Delnotat 1

  • Fafo-notat 2023:01
  • Fafo-notat 2023:01

Dette notatet er den første rapporteringen fra følgeevalueringen av forsøkene med ekstra ressurspedagog og økt grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo. Felles for forsøkene er at de er lagt til barnehager i særlig levekårsutsatte områder, og målet er å utjevne sosiale forskjeller gjennom å styrke barnehagetilbudet i disse områdene. Notatet representerer en form for nullpunktsanalyse. Det betyr at vi er opptatt av å beskrive hvordan situasjonen i de utvalgte barnehagene var før prosjektet ble igangsatt og hvilke utfordringer barnehagen hadde (og har).Videre ser vi på hvordan barnehagene konkret har organisert forsøket, hvilke forventninger de har til forsøket og hva de håper å oppnå.

  • Published: 24. January 2023