Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer

Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Fafo-rapport 2017:22

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Guri Tyldum

Noen asylsøkere trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom, eller utviklingshemminger. For å kunne gi et forsvarlig tilbud til denne gruppen har Utlendingsdirektoratet opprettet fire tilrettelagte avdelinger (TA). I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan denne ordningen fungerer. Vi finner at det utvilsomt er stort behov for et tilrettelagt tilbud for asylsøkere. Når TA fungerer bra, kan de bidra til at asylsøkere som trenger ekstra helsehjelp får tilgang til de tjenestene de har krav på, og de kan gi avgjørende omsorg til mennesker som er alene med sin sykdom. Det er imidlertid betydelig variasjon mellom de ulike mottakene i hvordan de organiserer tilbudet, noe som gjør at ikke alle beboere på TA får hjelp tilpasset sine behov.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20630