Skip to main content

Anna Hagen Tønder

Forsker (permisjon)
To english version

  Anna Hagen Tønder er seniorforsker og forskningsleder for området migrasjon, integrering og kompetanse ved Fafo. Hun har primært arbeidet med ulike forskningstema knyttet til utdanning og kompetanse, med særlig vekt på fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Sammen med Torgeir Nyen har hun skrevet boka «Yrkesfagene under press», som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2014.

  De siste årene har Tønder blant annet studert hva som motiverer personer til å ta fagbrev i voksen alder og hvordan økt arbeidsinnvandring påvirker fag- og yrkesopplæringen.

  Tønder har publisert et stort antall forskningsrapporter, artikler, bøker og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt. Hun arbeider i hovedsak med kvalitative forskningsmetoder, men har også erfaring med utforming, gjennomføring og analyse av kvantitative undersøkelser. Tønder har ledet eller deltatt i en lang rekke forskningsprosjekter ved Fafo og i samarbeid med forskere ved andre forskningsinstitusjoner i Norge og andre land.

  Hun driver utstrakt formidlingsarbeid, og hun har også deltatt i offentlig utvalgsarbeid om videregående opplæring og om livslang læring.

  Arbeidsområder

  Fag- og yrkesopplæring, voksnes læring, skoleutvikling

  Aktive prosjekter

  Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

  Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere

  Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

  Evaluering av fagfornyelsen

  Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

  Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager
  Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.
  Integreringsloven – implementeringen av nye områder og grep

  I den nye integreringsloven – gjeldende fra 1. januar 2021 – reguleres noen nye områder og grep i integreringsarbeidet. Fafo har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å undersøke hvordan disse endringene iverksettes.

  Fafo-publikasjoner

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

  Prosjektet er et statuskartleggingsprosjekt med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet? Kunnskapen kan være basert på forskning, eller den kan være opparbeidet og dokumenter t gjennom ulike typer prosjekter eller på andre måter. Med stilling/rolle i arbeidslivet mener vi i hvilken type arbeid man finner barne- og ungdomsarbeidere og hvor utbredt denne bakgrunnen er på ulike arbeidsfelt. Med stilling/rolle mener vi også h vilke holdninger arbeidsgivere og andre yrkesgrupper har til denne kompetansen, hvilke arbeidsoppgaver barne- og ungdomsarbeidere har innenfor ulike felt, og i hvilken grad de får brukt kompetansen sin i arbeidet. Hvis det har skjedd endringer over t id, vil det være interessant å få fram.

  Etter- og videreutdanning blant lærere

  Undersøkelse om etter- og videreutdanning i grunnopplæringen

  Kunnskapsløftet fra ord til handling

  Evalueringen er en prosess- og effektevaluering. Virkemidler og slutteffekter av program for skoleutvikling skal kartlegges gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser.

  Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen

  Seminarrekke på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Samarbeid med NIFU STEP. Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom en seminarrekke å styrke kunnskapsgrunnlaget og oppmerksomheten for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Fokuset skal spesielt ret tes mot hvordan man kan få til et velfungerende kompetansemarked i kunnskapsøkonomien.

  Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området

  Det skal gjennomføres en kartlegging av omfanget av og erfaringene med lærlingeordningen i NAVOs medlemsbedrifter. I første omgang skal det gjennomføres en web-basert spørreundersøkelse. Foreløpige resultater skal presenteres i en serie workshops og seminarer som NAVO arrangerer våren 2007. Senere (i løpet av 2007) skal resultatene publiseres i Fafo rapport.

  Kompetansereformen - status 2007

  Det skal utarbeides en oversikt over bakgrunnen for kompetansereformen, tilrettelegging for livslang læring i lover og avtaleverk, aktuelle prosjekter og politiske prosesser, status for livslang læring i Norge i dag og vesentlige utfordringer for fagbevegelsen.

  Offentlig utredning om studieforbundene

  Utvalget skal vurdere og komme med anbefalinger om studieforbundenes oppgaver og roller, den samlede finansiering av studieforbundene, evt. endringer i styring og organisering av studieforbundenes virksomhet.

  Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006

  Fafo skal analysere og oppsummere skoleeieres rapportering.

  Læreplasser i offentlig sektor

  Formålet med prosjektet er å få kartlagt, analysert og dokumentert årsaker til at statlig og kommunal sektor tar inn færre læringer enn hva behovet er. Prosjektet skal omfatte kommunale fag (barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsarbeiderfaget) og t verrgående fag hvor både stat og kommuner er naturlige lærervirksomheter (IKT driftsfag).

  Voksnes læring

  Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

  Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

  Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

  Rekruttering til design- og håndverksfagene

  Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design- og håndverksfagene.

  Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

  I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

  Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer

  Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen i Norge og aktuelle utfordringer knyttet til dette samarbeidet.

  Utvikling av gode yrkesfaglærere

  Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å kunne gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet?

  Læringsutbytte i varehandel

  Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

  Changing role of VET

  Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

  Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

  Formålet med dette prosjektet er å kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene.

  Fagarbeiderundersøkelsen

  Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

  Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon
  Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.
  Finansiering av lærlinger
  Fafo skal gjennomføre en utredning av en innbetalingsordning for lærlinger.
  Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

  Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

  NAV. Politiske trender mot 2035

  Dette skal være en analyse av mulige politiske trender fram mot 2035, og konsekvensene av disse på NAVs områder. En av utfordringene er hvordan bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Hvordan NAV er rustet som institusjon er også et sentralt spørsmål.

  Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring

  Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

  Kunnskapsoversikt om høyt fravær i skolen

  Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over høyt fravær i skolen. Oversikten vil si noe om årsaker til høyt fravær, fraværets utbredelse og endring over tid, og om tiltak som fungerer når det gjelder å redusere fravær.