Skip to main content

Nyhet

What has Norway achieved with the EEA and Norway Grants?

Norge bevilget til sammen 60 milliarder kroner til ordningen med EØS-midler i perioden 2004–2021. Ordningen søker å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området, samt å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerland. I tillegg til gode resultater i mottakerlandene – hvor forskerne særlig vektlegger støtten til sivilsamfunn og som mottrekk mot autoritære krefter – kan EØS-midlene framvise positive effekter i Norge, ifølge gjennomgangen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utenriksdepartementet.
Norway allocated a total of NOK 60 billion to the EEA and Norway Grants from 2004 to 2021. The grants seek to reduce economic and social disparities in the EEA and to strengthen bilateral relations between donor and recipient countries. In addition to good results in the beneficiary countries – such as support for civil society and as a counter-move against authoritarian forces – the grants show positive effects for Norway, according to the review. The report was commissioned by Norway’s Ministry of Foreign Affairs.
  • Publisert: 16 February 2023