Skip to main content

Bærekraftig matproduksjon - utfordringer for næringsmiddelindustrien

  • Other reports or chapters  | 
  • 2021
  • 10. December 2021

Klima- og miljøutfordringene står øverst på den politiske dagsorden. Det grønne skiftet vil påvirke arbeidslivet, vil ha betydning for ansatte, ledere, eiere og partssamarbeidet – fra trepartssamarbeidet sentralt ned til dialogen mellom ledere og tillitsvalgte ute i virksomhetene.

Ulike bransjer vil møte det grønne skiftet på ulike måter, men for de fleste vil utfordringene være store. Det gjelder også næringsmiddelindustrien, som er fastlands-Norges største, og som sysselsetter om lag 50 000 arbeidstakere.

Denne industrien står i en særstilling fordi vi uansett må ha mat og drikke. En mer klima- og miljøvennlig matproduksjon er et svært komplisert tema. I EUs nye strategi for å fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem («From farm to fork») settes det konkrete mål for reduksjon av plantevernmidler, kunstgjødsel og antibiotika innen 2030. Strategien omfatter videre økologisk produksjon, matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall. Fiskeri og akvakultur er også en del av planen. Vi kan legge til kulturlandskap, distriktspolitikk, kompetanse og arbeidskraftstrategier og arbeidsinnvandring. Behovet for kompetanse er utvilsomt stort.

Hvilke utfordringer møter så næringsmiddelindustrien i Norge i årene som kommer? NNN setter bærekraftig mat på dagsorden på sitt landsmøte høsten 2021. I den forbindelse fikk Fafo i oppdrag å samle inn bidrag fra ulike aktører og formidle deres synspunkter på hva industrien står overfor. Resultatet er dette heftet.

  • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Hagen, I. M & Ødegård, A. M. (2021). Bærekraftig matproduksjon - utfordringer for næringsmiddelindustrienNorsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund