Skip to main content
  • Sigmund Aslesen og Ove Langeland

Det regionale kompetansegapet

Ungdommens utdannings- og yrkesvalg i tre norske regioner

  • Fafo-notat 2000:18
  • Fafo-notat 2000:18

Notatet tar utgangspunkt i problemstillingen om «kompetansegapet» i den norske verkstedindustrien. I Norge er det i ferd med å bli en utbredt mangel på faglært arbeidskraft, blant annet som følge av at så få unge velger fagutdanning og heller satser på mer typiske studieforberedende fag. For verkstedindustrien, som for en stor del baserer sin virksomhet på fagutdannet arbeidskraft, er denne utviklingen alvorlig. Den fører til et gap mellom behovet for kompetanse i næringen og tilbudet av kompetanse på arbeidsmarkedet. Dette kompetansegapet forsterkes ytterligere ved at mye av den tradisjonelle verkstedindustrien er lokalisert i distriktene som er tynt befolket og har begrenset rekrutteringsgrunnlag. Kompetansegapet i verkstedindustrien er dermed langt på vei et regionalt problem.

I notatet reises spørsmål om hvorfor det er så få unge som velger fagutdanning rettet mot den regionale industrien, om hva det er som styrer ungdommens utdannings- og yrkesvalg, og om hva myndighetene kan gjøre for å påvirke flere unge til å velge fagutdanning tilpasset det regionale arbeidsmarkedet. Spørsmålene søkes besvart gjennom en undersøkelse i tre norske regioner som har til felles at det er mangel på faglært arbeidskraft i verkstedindustrien. De regionale undersøkelsene baserer seg dels på offentlig statistikk om arbeids- og næringsliv, demografiske forhold og utdanningssystem, dels på en representativ spørreundersøkelse av mer enn 1700 skoleelevers preferanser vedrørende valg av utdanning og framtidig yrke.

  • Publisert: 18. januar 2000
  • Ordrenr. 651
Last ned publikasjonen