Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Et trygt og godt sted å bo
Fafo-seminar
Mandag 10. desember 2018, 11.30 – 15.00
Fafo, Borggata 2b

   Se sendingen på Fafo-tv

Guri Bergo

Marius Trana

Bydelsdirektør

Randi Rosenqvist

Psykiater

Mathias Estensen

Åse Rotmo Storhaug

Psykologspesialist

Marit Polle

Seksjonsleder

Trond Brækhus

Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Seminaret ble strømmet. Se opptak del 1 og opptak del 2 på Fafo-tv.

Et godt og trygt sted å bo er noe alle mennesker har krav på. For personer med rus- og psykisk helseproblemer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre er det viktig å få god oppfølging for å klare å fungere i egen bolig. På dette seminaret lanserte vi et boligsosialt innovasjonsprosjekt om hva som skal til for å lykkes med rus- og psykisk helsearbeid for de mest vanskeligstilte i egen bolig. Hva kreves av metoder, tjenester og samarbeidsformer for å kunne bo og mestre livet?

Kommunene møter økte forventninger om bosetting av personer med alvorlige lidelser i takt med at institusjonsomsorgen bygges ned og liggetidene i spesialisthelsetjenesten reduseres. Det er utviklet en rekke bo- og tjenestetilbud for personer med rus- og psykiske problemer, men kommunene strever med å finne gode løsninger for de mest vanskeligstilte. Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Ketil Bråthen har gjort en pilotstudie i seks bydeler som har gått sammen om prosjektet «Vanskelige bosettbare». På seminaret presenterte de resultatene fra pilotstudien og det videre opplegget for prosjektet «Vanskelige bosettbare». En rekke involverte aktører bidro med perspektiver og innspill til det videre arbeidet.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Åpning ved Guri Bergo, direktør i Velferdsetaten, Oslo kommune

Hvorfor prosjekt «Vanskelig bosettbare», ved bydelsdirektør i Alna, Marius Trana, leder av styringsgruppen for prosjektet.

Innledning om prosjektet «Vanskelig bosettbare» ved Inger Lise Skog Hansen og Ketil Bråthen, Fafo. LYSARK (pdf)

Innledning om sikkerhetsrisiko og egen bolig, ved psykiater Randi Rosenqvist, Ila fengsel. LYSARK (pdf)

Hvordan samarbeider bydelen, helsetjenesten og politiet om oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet? Ved Åse Rotmo Storhaug, psykologspesialist, team Ambulant, psykose, avhengighet, sikkerhet ved Lovisenberg diakonale sykehus og Mathias Estensen, Flexbo i bydel St. Hanshaugen. LYSARK (pdf)

Helhetlige og sammenhengende sosial, helse og omsorgstjenester. Ved Marit Polle, seksjonssjef Bolig og rustiltak i bydel Stovner. LYSARK (pdf)

Hvilke boligløsninger har vi bruk for? Ved Trond Brækhus, seksjonssjef Bolig først i bydel St. Hanshaugen og engasjert i Velferdsetaten for Samhandlingshuset, Ljabruveien boliger

Samtale mellom noen av innlederne: Hva kreves for at flest mulig kan bo trygt i eget hjem?

Møteleder: Sissel C. Trygstad, Fafo

Om prosjektet

«Vanskelige bosettbare» er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, Velferdsetaten og Fafo, som skal vare ut 2020. Prosjektet har knyttet til seg representanter fra spesialisthelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen og brukerorganisasjoner. Målet er å utvikle bedre metoder for å følge opp brukerne og bedre samarbeidet mellom de som yter tjenester. Fafo skal drive følgeforskning knyttet til bosettingsarbeidet. Prosjektet støttes av Forskningsrådet.