Skip to main content
Arendalsuka 2023:

Velkommen ombord på

Fafobåten

Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2023 er vi også på plass med faglige og sosiale innslag fra vårt flytende herberge ved Langbryggen.

Disse to dagene vil Fafo-forskere og våre mange gjester holde foredrag, debatt og samtaler på to scener. I tillegg har vi som vanlig en løpende forskerstafett på trossedekket.

Alle arrangementer er selvsagt gratis å bivåne og krever ingen påmelding – men har begrenset antall plasser.

Flere Fafoforskere bidrar dessuten på andres arrangementer under Arendalsuka. Se liste nederst på denne siden. 

14. og 15. august 2023

Langbryggen, Arendal

Fafobåten 2023

... nærmere bestemt MS Lofoten

Programmet mandag 14. august


Hovedsalen/Restauranten (100 plasser)
13:15–14:00

EØS-midlene, hva er gevinsten på norsk side?

Siden 2001 har Norge betalt omtrent 60 milliarder kroner for å være med i EØS-samarbeidet. EØS-midlene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og går til de 15 fattigste ladene i EØS-området. Midlene kanaliseres gjennom en rekke forskjellige programområder og går til prosjekter som omhandler blant annet forskning og utdanning, energi, justis, miljø og kultur.

14:30–15:15

Matkøene - har arbeidslinja blitt ei fattigdomslinje?

Flere oppsøker matutdelingene. Mange i matkøene er barnefamilier, mange har hatt behov for å hente mat lenge, mange har et marginalt forhold til arbeidslivet. Hva er problemet?

Har arbeidslinja blitt ei fattigdomslinje, er det velferdslinja som svikter, eller er det utfordringer begge steder? På seminaret får du høre om Fafos forskning på matkøer, om hvordan frivillig og offentlig sektor arbeider for å realisere arbeidslinja for de som står lengst fra arbeidsmarkedet og hva NAV-direktør Hans Christian Holte og sentrale politikere mener er mulige veier å gå.

15:45–16:30

Møt LO-leder Peggy Hessen Følsvik og hør hvordan LO vil takle framtidige utfordringer

Vi følger en av Fafo-båtens tradisjoner og inviterer LO-lederen til samtale. Hun blir utfordret på sentrale temaer for dagens og morgendagens arbeidsliv. Det handler blant annet om kontroll og overvåkning av ansatte, knyttet til digitalisering, og hvordan man skal sikre ansattes kompetanse i forbindelse med det grønne skiftet.  

Peggy Hessen Følsvik har vært leder i et turbulent år, og hun har blant annet stått i front av en streik i forbindelse med vårens lønnsoppgjør. Samtidig har LO satt ny medlemsrekord, med over én million medlemmer. Det er et godt utgangspunkt for å gyve løs på nye oppgaver, selv om det stadig er en bekymring for at store arbeidstakergrupper forblir uorganiserte.  

18:30-19:30

I ARENDAL BIBLIOTEK: Da pandemien kom til verdens aller fattigste land

Niger er blant verdens aller fattigste og minst utviklede land. De sliter med høy befolkningsvekst, hyppige tørkeperioder og aktive terroristgrupper. Hva skjer når disse problemene toppes av en verdensomspennende pandemi? Rammes familier med barn med nedsatt funksjonsevne ekstra hardt? På dette seminaret, i samarbeid med Atlas-alliansen, presenterer Fafo ny forskning rundt disse spørsmålene. Vi tar med oss Norad inn i diskusjonen om hvordan bistand kan bidra til å skape gode løsninger.

1.klassesalongen/Isbjørnen (60 plasser)
14:30–15:15

Spørsmål og svar om holdninger, kultur og integrasjon blant ungdom i det flerkulturelle Oslo

Spørsmål og svar om holdninger, kultur og integrasjon blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus.

Publikumsquiz og smakebiter fra et pågående forskningsprosjekt

15:45–16:30

Utfordringer med samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri fra et kommunalt perspektiv

Kommunene har fått ansvar for bo- og tjenestetilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, noen med samtidige rusproblemer og hvor det er en kjent forhøyet voldsrisiko. Dette er ingen stor gruppe, men hjelpebehovet utfordrer det kommunale tjenestetilbudet, og tryggheten i lokalsamfunnene. Når hjelpen glipper kan det få alvorlige konsekvenser. Politiet viser at flere voldshandlinger begås av personer med psykiske lidelser og den kommunale boligsektoren rapporter om økende utfordringer med vold og utrygghet i bomiljøene. Hvor svikter det? Hva trengs for å gi den enkelte god helsehjelp og en trygg bosituasjon, og verne samfunnet mot farlige situasjoner? 

Forskerstafett på Trossedekket – 14. august

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne innledninger på ti minutter, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 20 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Lofoten. 

14:30

Start!

14:30 – Anne Kielland

#1:  Hva vi vet om ME-sykes vurderinger av tjenester og tiltak for pasientgruppen

15:00 - Johanne Stenseth Huseby

#2: Hva vi vet om app-baserte renholdstjenester

15:30 – Kristin Buvik

#3: Hva vi vet om alkohol og arbeidsliv

16:00 – Anne Hege Strand

#4: Hva vi vet om debatten rundt autisme, nevromangfold og skolefravær

16:30-17:00 - Rebekka Lysvik og Ida Kjeøy

#5 AVLYST Hva vi vet om bekymringsfullt fravær i skolen AVLYST

Programmet tirsdag 15. augustHovedsalen/restauranten (100 plasser)
12:00–13:00

Arbeidsinkluderingsmysteriet: Hvorfor får vi ikke til arbeidsinkludering av unge?

Arbeidsinkludering av unge står høyt på den velferdspolitiske prioritetslisten, men mange unge står langvarig utenfor arbeidslivet, samtidig som virksomheter trenger arbeidskraft. Hva er det som går galt

En relativt høy og stabil andel av unge står utenfor arbeid, opplæring og utdanning i Norge. Samtidig er arbeidsledigheten rekordlav og norske bedrifter skriker etter kompetent arbeidskraft. Hvorfor har man ikke lykkes med å kalibrere arbeidslinja og trygdesystemet på en måte som legger til rette for arbeidsinkludering av unge og forebygging av utenforskap? Hvordan kan samspillet forbedres mellom NAV, psykiske helsetjenester og arbeidsgivere for å hjelpe unge i jobb? Og hvilken rolle kan partene i arbeidslivet spille i denne problematikken?

Fafo inviterer til samtale med andre forskere og partene i arbeidslivet LO og NHO.

13:15–14:00

Kvinner i mannsdominert industri: Hvorfor så få og hvorfor mangler forskning om dem?


Kvinner velger blant flere yrker og jobbmuligheter enn før. Tidligere mannsdominerte områder som medisin og juss er i dag dominert av kvinner. Dette gjelder i langt mindre grad fagutdanninger og arbeid på ulike stillingsnivåer i (tung)industrien. Hvorfor er det slik? Og hvorfor omfatter i liten grad de siste tiårenes forskning på kjønn og likestilling disse kvinnene? Tidlig på 1970-tallet var det å få kvinner inn i industrien et tema både i forskning og politikk, men så forsvant det nærmest. Hvorfor? I dette seminaret diskuterer vi disse problemstillingene med representanter fra industri, forskning og forvaltning. Bakgrunnen er et pågående forskningsprosjekt på Fafo om kjønnsbalanse i Norsk Hydro.

14:30-15:15

Olje, klima og omstilling. Unge fagforeningsledere om polarisering og rettferdig omstilling

Unge er generelt med opptatt av klimapolitikk og mer positive til klimatiltak. Også i fagbevegelsen beskriver unge - på tvers av sektorer - at de er mer utålmodige i det grønne skiftet. Samtidig er unge arbeidstakere ulikt berørt og har ulike utgangspunkt for sine syn på olje, klima og rettferdig omstilling.

I dette seminaret vil vi først se en forskningsbasert film om polarisering rundt olje, arbeid og grønn omstilling, før vi samtaler med to unge fagforeningsledere; en fra industri og en fra offentlig sektor. Hvordan ser unge ansatte og tillitsvalgte sin rolle i spørsmål om olje, klima og grønn omstilling? 

15:45–16:30

Begrensninger på innleie av arbeidskraft - favorisering av de store bedriftene

I april kom det nye innstramninger for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Hvilke utfordringer skaper endringene for bedriftene i byggebransjen, og må små og store tilpasse seg dette ulikt?

Adgangen til å leie inn arbeidskraft har blitt begrenset gjennom flere regelendringer de siste årene. I 2023 kom det et forbud om å leie inn arbeidskraft innenfor bygg i Oslo-området. Adgangen til å leie inn ble også begrenset i resten av landet, men med unntak for de bedriftene som har tariffavtale. Disse kan fortsatt leie inn dersom de inngår avtale med sine tillitsvalgte.  

18:15–19:15

Det store bildet: Ulikhetens drivere og dilemmaer i Norge - Livepodcast

Møt Sofie Høgestøl og Eirik Bergesen som lager livepodcast direkte fra Fafobåten. Denne kvelden er det den nye ulikhetsboka fra Fafo som skal diskuteres med forskere og andre eksperter. 

Lokalet på M/S Lofoten er åpen fra 18:00 og selve livepodkasten starter 18:15 og varer en time med påfølgende mingling. 

1.klassesalongen/Isbjørnen (60 plasser)
12:00–12:45

Den norske samarbeidsmodellen - styrke i krevende tider?

På seminaret presenterer vi funn fra en ny undersøkelse blant tillitsvalgte i privat sektor der vi har spurt hvordan partssamarbeidet fungerte under koronapandemien. Hvilke beslutninger måtte tas?  Fungerte partssamarbeidet? Ble de tillitsvalgte lyttet til? Og hvordan håndterte partene nye digitale møteplasser? Vi har invitert lokale tillitsvalgte og representanter fra Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge og NNN til å diskutere hvordan den norske samarbeidsmodellen fungerer i krevende tider. Hva må ligge til rette for at partsamarbeidet skal fungere etter hensikten? Hvordan håndterer tillitsvalgte de vanskelige beslutningene? Finner man fram til de beste løsningene i fellesskap? 

15:45-16:30

Kina-salong

I Kina-salongen skal vi samtale om dagsaktuelle temaer som har med Kina å gjøre. Hva skjer når den kinesiske befolkingen ikke lenger er i vekst? Kan Kina være nøkkelen til hvordan verden løser klimakrisen? Kommer den økende polariseringen mellom USA og Kina til å fortsette – og hva med Europa og Norge? Hva tenker kinesere flest om fremtiden, og er de like bekymret som oss for kunstig intelligens? 

I en tid der de gode samtalene ofte forsvinner i polariserte ytringer, spissede debatter og kjappe innlegg inviterer vi til dialog og meningsutvekslinger på Fafo-båten. Vi har samlet et knippe forskere og eksperter som til daglig jobber med Kina-relaterte temaer, og inviterer deg til å bli med i samtalen. Kan du mye, litt eller ingenting om Kina, og har lyst til å vite mer? Legg turen innom førsteklasse-salongen på M/S Lofoten.

Forskerstafett på Trossedekket – 15. august

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne innledninger på ti minutter, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 20 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Lofoten.

09:00 – Selma Sofia Forfod Yssen

#6: Hva vi vet om demokratiets utfordringer i Tunisia

09:30 – Bjorn Dapi

#7:  Hva vi vet om lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte

10:00 – Kristine Nergaard

#8: Hva vi vet om de norske organisasjonsgradene – i hvilken retning peker tallene?

10:30 – Beret Bråten

#9: Hva vi vet om frivillige organisasjoner som protest- kontra informasjonskanaler

11:00 – Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

#10: Hva vi vet om effektene av økt grunnbemanning i barnehager

11:30 – Arne Grønningsæter

# 11 Hva vi vet om ME-sykes møter med førstelinja i helse- og velferdstjenestene

12:00 – lunsjpause

13:30 – Anne Inga Hilsen

#12:  Hva vi vet om aktivitetsbaserte arbeidsplasser

14:00 – Gunhild Astrid Frisell

#13:  Hva vi vet om helsekonsekvenser av mikroaggresjon mot funksjonshemmede

14:30 –  Markus Breines

#14: Hva vi vet om migrasjon og klasse i Etiopia

15:00 – Kristin Dalen og Hedda Flatø

#15: Hva vi vet om hverdagen i Kina etter pandemien

15:30 –  Jørgen Svalund

#16: Hva vi vet om hva som skjedde med permitteringsordningene i Skandinavia under pandemien

16:00 – målgang og tjohei!

Fafoforskere på andres arrangementer under Arendalsuka

Lederne | Mandag 14/8 2023 14:00 - 15:30 | Kristin Alsos

Streikeretten i fritt fall?

Den norske kirke, Norges kristne råd, Frelsesarmeen | Tirsdag 15/8 2023 09:15 - 10:00 | Anne Mette Ødegård

Tvangsarbeid i Norge - hva gjør kommunene?

KS | Tirsdag 15/8 2023 09:30 - 10:25 | Leif Moland

Heltid koster, men har vi råd til å la være?

CICERO senter for klimaforskning | Tirsdag 15. august 11:00–11:45 | Camilla Houeland

Globalt blikk på rettferdig energiomstilling

Virke Ideell og frivillighet, Blå Kors | Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 14:45 | Tone Fløtten

Sosial ulikhet i barn og unges helse og utvikling: Hva gjør vi?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet | Tirsdag 15/8 2023 14:15 - 15:00 | Arne B. Grønninsæter

Hvor trygt er det i verdens tryggeste land?

Den norske kirke, Frelsesarmeen, Fafo| Tirsdag 15. august 14:15-15:00 | Inger Lise Skog Hansen

Lange matkøer hos trossamfunnene. Svikter NAV?

LO Stat | Tirsdag 15/8 2023 17:00 - 17:45 | Tone Fløtten og Åsmund Arup Seip

Hva skal til for å bevare frontfaget?

Delta | Tirsdag 15/8 2023 18:00 - 19:00 | Leif Moland

Derfor lykkes vi med heltid

Frelsesarmeen | Onsdag 16/8 2023 09:30 - 10:15 | Inger Lise Skog Hansen

Boligsosialt arbeid: Vi ser mennesker som bor uverdig – hva er løsningene?

Bygg Arena Arendal | Onsdag 16/8 2023 10:00 - 11:00 | Tone Fløtten

Trepartssamarbeidet i Norge - slår den norske modellen sprekker?

Frelsesarmeen | Onsdag 16/8 2023 13:30 - 14:30 | Tone Fløtten

«Med håp i bagasjen» – hvordan skape endring i fastlåste situasjoner

Knif, Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør | Torsdag 17/8 2023 16:15 - 17:00 | Tone Fløtten

Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?

Spørsmål? Ta kontakt med Fafos informasjonsavdeling

Noen glimt fra Fafobåten i 2022