Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård og Sondre Thorbjørnsen

EØS-avtalen og handlingsrommet i norske kommuner

  • Fafo-notat 2024:02
  • Fafo-notat 2024:02
EØS-avtalen bidrar til at skillet mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk er blitt mer uklart. Hva som reguleres i EU, og på hvilken måte, blir avgjørende for utviklingen av norsk rett på mange områder. 
Uttrykket «handlingsrom» har derfor vært brukt om nasjonale tilpasninger i tråd med EØS-avtalen.
I dette notatet ser vi nærmere på hvordan noen representanter for kommune-Norge har erfart og vurdert rammene for offentlige anskaffelser, statsstøtteregelverket og forholdet mellom ideelle og kommersielle aktører i anbudskonkurranser.
  • Published: 13. February 2024
  • Ordering ID: 10396