Fafo papers

Search publications

Det kommer an på
Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland

Fafo-notat 2008:16

Nettutgave Innskuddspensjoner er i sterk vekst i det private tjenestepensjonsmarkedet, både som følge av OTP og ved at virksomheter omdanner gjeldende ytelsesordninger til innskuddsbaserte ordninger. Notatet drøfter begrunnelser for og årsaker til at virksomheter har valgt eller har et ønske om å foreta en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, samt hvilke konsekvenser en slik endring vil kunne ha for arbeidstakerne i disse virksomhetene. Både fordeler og ulemper presenteres, herunder de pensjonsmessige konsekvenser for de som berøres av en omdanning. Det tas utgangspunkt i en overgang fra en offentlig tjenestepensjonsordning (Statens Pensjonskasse) til en innskuddsordning.

Published: 2008 Id-nr.: 10060