Skip to main content
  • Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen

Følgestudie: ALIS-Nord Underveisnotat 2

  • Fafo-notat 2021:21
  • Fafo-notat 2021:21
Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin 
(ALIS) i mars 2019 gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I større grad enn tidligere er det kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale stillinger, får spesialisering i allmennmedisin slik at de kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet. I denne studien følger Fafo erfaringene med ulike modeller for organisering og implementering av ALIS-utdanningen. Hensikten er å framskaffe kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på en best mulig måte. Studien gjennomføres på oppdrag fra KS, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang.
 
  • Published: 2. December 2021
  • Ordering ID: 10359