Skip to main content
  • Inger Marie Hagen

Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon?

Et diskusjonsnotat

  • Fafo-notat 2019:19
  • Fafo-notat 2019:19

Offentlig sektor er i endring. Samordning og ansvarsfordeling, regionalisering, desentralisering og digitalisering er viktige stikkord. Samtidig er det et sterkt ønske om å sette brukeren i sentrum. Brukerne er blitt mer krevende, men møtes også av flere krav om deltakelse og egeninnsats. Utviklingen krever ansatte med høy kompetanse og stor evne til kompetanseutvikling.

Hensikten med notatet er å stimulere til en debatt om hvordan ulike målsettinger kan kombineres og virkeliggjøres. Vi spør blant annet:

  • Hvordan kan et faglig og politisk ønske om desentralisert oppgaveløsning gjennomføres samtidig som det er mangel på kompetent arbeidskraft?
  • Hva slags kompetanse er nødvendig i møtet med nye brukere?
  • Bidrar den overveldende enigheten om at kompetanse er det avgjørende virkemiddelet for bedre og mer effektive tjenester, til at debatten blir for lite nyansert?
    Notatet er skrevet på oppdrag fra Statped.
  • Published: 13. August 2019
  • Ordering ID: 10309

Fafo researchers