Skip to main content
  • Geir Veland

Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013

  • Fafo-notat 2014:11
  • Fafo-notat 2014:11

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2001–2013, og er en videreføring av tilsvarende notat i 2013. Notatet presenterer de viktigste trekk og utviklingstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, omdanninger fra ytelse til innskudd, pensjonsleverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, omfanget av og kapitalen i fripoliser og pensjonskapitalbevis, samt avkastningen i innskuddspensjonsordningene. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 10198
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet