Skip to main content
  • Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt

Det gode liv til sjøs

Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

  • Fafo-rapport 2014:19
  • Fafo-rapport 2014:19

Utenlandskregistrerte skip står for en stor del av trafikken mellom norske havner. Norge følger internasjonale reguleringer for skipsfart. I denne rapporten gjør vi rede for hvilket handlingsrom Norge har til å regulere lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten og trafikken på norsk sokkel. I tillegg redegjør vi for reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i noen andre land, i og utenfor EU.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20366