Fafo reports

Rapportsøk-en

Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel
Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen

Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2013:01

Nettutgave

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20291

257,00 kr