Skip to main content
  • Eivind Falkum

Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv

Avhandling for dr.philos.-grad

  • Fafo-rapport 2008:31
  • Fafo-rapport 2008:31

Rapporten er et opptrykk av en avhandling til dr. philos.- graden ved Universitet i Oslo. Den utleder et eget begrepsapparat for studier av opposisjon ved hjelp av maktteori. Dette begrepsapparatet anvendes i studiet av norsk arbeidsliv på tre nivåer.
Først analyseres den historiske utviklingen av institusjonene i arbeidslivet fra Marcus Thrane fram til vår tid. Deretter analyseres omstillingsprosesser i fire store virksomheter. Tilslutt drøftes betingelsene for og viljen til opposisjon blant norske arbeidstaker i vår tid.
I de avsluttende analysene forklares fraværet av opposisjon i arbeidslivet med norske lederes og arbeidstakeres sterke underordning under de institusjonelle ordningene og reguleringene. Det utledes syv teser om opposisjon.

  • Published: 5. March 2008
  • Ordering ID: 20073
Last ned publikasjonen