Skip to main content
  • Fafo-rapport 2007:39
  • Christer Hyggen

Tidligpensjonering og AFP

Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

  • Fafo-rapport 2007:39
 

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS’ tariffområde for 2002–2006. Den bygger på registerdata fra KLP og SPK. Det beskrives endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidlipensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det presenteres også forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, bedrifter og skoler med hensyn til alder, kjønn og yrke. Rapporten presenterer egne analyser av forventet pensjoneringsalder og bruk av ulike tidligpensjonsordninger for energiverksansatte forsikret i KLP.
Rapporten er en oppdatering av Fafo-rapport 509 Pensjonering før fylte 67 år.

  • Published: 6. March 2007
  • Ordering ID: 20039
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-606-7ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Commissioned by