Skip to main content
  • Geir Veland og Tove Midtsundstad

Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning

  • Fafo-rapport 475
  • Fafo-rapport 475

Lønnsforskjeller mellom arbeidstakere i privat og offentlig sektor har vært viet oppmerksomhet i en årrekke. Statistikken viser at lønnsforskjellen mellom arbeidstakergrupper med samme utdanningsnivå øker med utdanningslengden. Imidlertid foreligger det ingen undersøkelser som sammenligner og inkluderer verdien av andre lønnsgoder. I denne rapporten forsøker vi å verdisette ett av de mest sentrale lønnsgodene utover ordinær lønn – tjenestepensjon. Et sentralt spørsmål er derfor i hvilket omfang pensjonsordningene kan sies å kompensere for et lavere lønnsnivå i offentlig sektor for ulike utdanningsgrupper. I offentlig sektor har i prinsippet alle arbeidstakerne en tjenestepensjonsordning, mens tidligere beregninger viser at det bare gjelder halvparten av arbeidstakerne i privat sektor. Det er også store forskjeller i dekningsgrad (hvor mange som har tjenestepensjons-ordning) og ytelsesnivå (kvaliteten på tjenestepensjonsordningene) mellom ulike arbeidstakergrupper i privat sektor, og det er gjerne høyinntekts- og høyutdanningsgruppene som kommer best ut. I beregningene har vi forsøkt å ta hensyn til denne variasjonen.

De to sentrale problemstillingene i rapporten er å:

1. Beskrive dekningsgrad og ytelsesnivå for tjenestepensjon i privat sektor for ulike bransjer og yrkes-/utdanningsgrupper med utgangspunkt i foreliggende undersøkelser og registerdata og sammenligne med ytelsesnivå og dekningsgrad for offentlig sektor.

2. Kartlegge og beregne den lønnsmessige betydning tjenestepensjonene har for arbeidstakere på ulike utdanningsnivå i henholdsvis offentlig og privat sektor ved å se på årlig pensjonspremie i pensjonsordningene (dvs. innbetalingseffekten som lønnselement).

  • Published: 12. February 2005
  • Ordering ID: 475
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Akademikerne