Skip to main content

Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen

  • Other reports or chapters  | 
  • 2022
  • 12. March 2022
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet, og har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes videreutvikling av krisesentertilbudet. Formålet med studien som presenteres i denne rapporten har vært å styrke kunnskapen om hvordan kommunene jobber med implementering av krisesenterloven og hvordan oppfølgings- og reetableringsfasen kan forberedes for brukerne, både i de lokale tjenestene og ved krisesentrene. Rapporten er basert på individuelle intervju og fokusgruppeintervju, med brukere, både voksne og barn, ansatte ved krisesentre, representanter for kommunal forvaltning og ledelse, samt representanter for helsesektor, politi og andre relevante aktører. I tillegg har vi gjennomgått tidligere utredninger, faglige veiledere og andre saksdokumenter, samt benyttet oss av Sentios krisesenterstatistikk, som utgis på Bufdir sin hjemmeside.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.