Skip to main content

Menneskehandel med tvangsarbeid

En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet

  • Other reports or chapters  | 
  • 2014
  • 14. February 2022

I over 10 år har norske myndigheter satt bekjempelse av menneskehandel høyt på sin politiske agenda. Samtidig har hjelpeapparat, politi og påtalemyndigheter opparbeidet seg kunnskap og erfaringer om fenomenet, og utviklet nye arbeidsmetoder. Hovedsakelig har denne oppmerksomheten vært rettet mot å bekjempe prostitusjon, og det er forholdsvis nytt at det også rettes oppmerksomhet mot tvangsarbeid som en form for menneskehandel. Med dette som bakgrunn utforsker og forklarer denne rapporten tvangsarbeid som begrep og som et tverretatlig samhandlingsfelt, i lys av intervjuer, dokumenter og rettskilder. Det finnes i dag lite forskning på denne type kriminalitet på arbeidsmarkedet, og det mangler også forskning på det mye omtalte fenomenet arbeidsmarkedskriminalitet. Denne rapporten er således tidlig ute om tema som vil være sentrale for fremtidens bekjempelse av utnyttelse og kriminalitet på arbeidsmarkedet.

  • PHS Forskning
Jahnsen, S. Ø. (2014). Menneskehandel med tvangsarbeid. En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet. PHS Forsking.