Skip to main content

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne

Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst

  • Other reports or chapters  | 
  • 2021
  • 25. January 2022

I 2018-2020 gjennomførte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjedde i ti kommuner, samt to bydeler i Oslo. NTNU Samfunnsforskning gjennomførte sammen med Fafo og NyAnalyse en studie av utprøvingen etter mønster av følgeforskning. Studien er finansiert av Bufdir og utføres som et oppdrag for dem.

Denne rapporten er tredje og siste rapport og har status som sluttrapport. Rapporten har to sentrale formål. Det første er å presentere og diskutere de viktigste erfaringene som man har gjort seg i prosjektkommunene. Dette handler blant annet om organisering, å bygge kompetanse og å spre informasjon, oppbygging av systemer for håndtering av meldinger om vold og overgrep, og samarbeid med ulike eksterne parter. Det andre formålet er å se på endringer i saker som meldes til TryggEst. Dette har element av resultatevaluering ved at en kan se blant annet om antall saker om vold og overgrep øker, og dermed om mørketallene blir mindre. Videre kan en se om TryggEst har blitt en kanal for melding og håndtering av saker, og om meldinger kommer fra ulike deler av samfunnet, eller om TryggEst bare har hatt et begrenset nedslagsfelt. I tillegg vil vi avslutningsvis diskutere veien videre og hva som eventuelt kan justeres før TryggEst rulles videre ut.

Elvegård, k., Olsen, T., Tøssebro, J. & Paulsen, V. (2021) TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne. Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst. NTNU Samfunnsforskning. Mangfold og inkludering