Nyheter
Nytt notat: Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film

09. mars 2020

Dette notatet belyser hvilke barrierer filmskapere med etnisk minoritetsbakgrunn kan møte i norskfilmbransje. Notatet bygger på intervjuer med et utvalg av aktører i feltet, og er ledd i Norsk filminstitutts videre arbeid med inkludering og representasjon innenfor sitt virksomhetsområde.