Skip to main content

Informasjon til skoler som skal være med på forskningsprosjekt om Jeg Vet

Her har vi samlet informasjon til skoler som skal være med på studien der vi skal undersøke om læringsverktøyet Jeg Vet gir barn i grunnskolen bedre kunnskap om vold og overgrep. 

 

I Barnekonvensjonen er det bestemt at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og at myndighetene har en plikt til å gjennomføre tiltak for å beskytte barn mot vold. Dette inkluderer tiltak i opplæringen. «Jeg vet» er et gratis undervisningsopplegg til bruk i skoler og barnehager som gir barn og unge kunnskap som kan forebygge og beskytte dem mot å bli utsatt for, eller utsette andre for, mobbing, krenkelser, vold og overgrep.

Ved å bli med i forskningsprosjektet vårt kommer skolen i gang med å bruke «Jeg Vet», og dere bidrar til å finne ut hvor godt verktøyet virker. Det finnes svært lite forskning om kunnskapsnivået blant barn og unge om vold og overgrep. Prosjektet vil bidra til å kartlegge kunnskapsnivået blant elever etter at de har gjennomført et undervisningsopplegg om dette.

Dersom dere har spørsmål, ønsker mer informasjon eller ønsker å gi oss kommentarer kan dere ta kontakt med prosjektleder Hedda Flatø på , eller Selma Yssen på

Hva innebærer det å være med på prosjektet?

Trykk på fanetitlene for mer informasjon
 • Studien foregår skoleåret 2024/25. Vi vil gjennomføre et eksperiment der noen klasser får undervisning i Jeg vet og noen klasser ikke får undervisning.

  Klassene på 2.–7. trinn vil bli tilfeldig fordelt i to grupper. De klassene som blir trukket ut til å benytte Jeg Vet i undervisningen høsten 2024 og våren 2025 omtaler vi som «test-klassene». I disse klassene vil lærer gjennomføre et ferdig utarbeidet undervisningsopplegg basert på et utvalg av moduler fra Jeg vet. Omfanget av undervisningen er på omtrent to skoletimer per semester.

  De klassene som ikke blir trukket ut skal ikke bruke Jeg Vet, vi omtaler disse som «kontroll-klassene».

  Alle elevene på 2.-7. trinn vil svare på noen spørsmål tre ganger i løpet av skoleåret: En gang i begynnelsen av skoleåret, en gang etter at halvparten av klassene har gjennomført første runde med bruk av Jeg Vet (høsten 2024), og en gang etter at den samme halvparten av klassene har gjennomført andre runde med bruk av Jeg Vet (våren 2025).

  Vi vil stille spørsmål om hva slags kunnskap elevene har om vold og overgrep mot barn, og hvordan barn og unge bør opptre dersom de opplever vold eller overgrep. Undersøkelsen vil avdekke om de klassene som har gjennomført undervisningen har tilegnet seg signifikant bedre kunnskap om disse temaene.

  Spørsmålene er utformet av psykolog, alderstilpasset, og grundig testet på forhånd. Spørsmålene stilles og besvares elektronisk. Elever som trenger det kan få hjelp til å svare. Undersøkelsen vil være anonym, og besvarelsene vil lagres på Fafos sikrede server.

 • I september 2024 skal alle elevene ved skolen svare på første runde med spørsmål. Vi vil også stille noen spørsmål til lærere om kjennetegn ved klassen, hva slags erfaring lærerne selv og klassen har med undervisning om vold og overgrep fra før, o.l.

  I løpet av høstsemesteret 2024 skal test-klassene på 2.-4. trinn bruke omtrent to skoletimer på å gå gjennom en av modulene som er tilpasset denne aldersgruppen. Test-klassene på 5.-7. trinn skal bruke omtrent to skoletimer på en av modulene som er tilpasset mellomtrinnet.  Rett etter at modulen er fullført skal læreren som har stått for undervisningen svare på spørsmål om hvordan verktøyet ble brukt, hvordan modulen fungerte, og hvilke elever som var tilstede.

  Kontroll-klassene skal ikke bruke Jeg Vet høsten 2024.

  Mot slutten av høstsemesteret skal alle elevene ved skolen svare på spørsmål for andre gang.

  I løpet av vår-semesteret 2025 skal test-klassene på 2.-4. trinn bruke omtrent to skoletimer på å gå gjennomgå ytterligere en modul tilpasset småskolen. Test-klassene på 5.-7. trinn skal bruke omtrent tre skoletimer på å gjøre ytterligere en modul tilpasset mellomtrinnet.

  Kontroll-klassene skal ikke bruke Jeg Vet våren 2025.

  Mot slutten av vårsemesteret skal alle elevene ved skolen svare på spørsmål for tredje gang. Vi vil også stille noen spørsmål til lærere.

 • Fafo følger gjeldende retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og retningslinjer for General Data Protection Regulation (GDPR).

  I effektevalueringen av Jeg Vet vil vi kun benytte anonyme elevdata. Vi kommer ikke til å lagre navn eller andre personopplysninger. Prosjektet faller dermed utenfor personvernlovverket.

  Dataene skal kun benyttes til å evaluere et læringsverktøy ved å måle teoretisk kunnskap, vi skal ikke innhente noen data om personlige erfaringer med vold, overgrep eller mobbing. Dermed er personvernulempen i prosjektet også lav.

  Dataene vi innhenter i prosjektet vil behandles i tråd med strenge rutiner for internkontroll, selv om de er anonyme. Dataene lagres på en server plassert i Oslo. De vil utelukkende være tilgjengelige for forskere som jobber med prosjektet. Forskere som har tillatelse til å benytte dataene må benytte to-trinns-autentisering via VPN hver gang de skal analysere dataene.

  Fafo har avtale med Sikt (kunnskapssektorens tjenesteleverandør) vedrørende kjøp av personverntjenester i forskning. Vårt personvernombud i Sikt heter Simon Gogl og kan kontaktes på . Du kan ta kontakt med personvernombudet for å søke råd og veiledning om vår behandling av personopplysninger, eller om du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

  I tillegg har Fafos etikk-komité gjort en bredere vurdering av forskningsetikken i prosjektet.