Skip to main content

Kristin Buvik

Forsker I

Kristin Buvik har jobbet med en rekke temaer innenfor rusmiddelforskning. Hun har arbeidet med en stor kvalitativ longitudinell studie om ungdom, fritid, skolehverdag og bruk av rusmidler. Andre tema er knyttet til alkohol og arbeidsliv, kommunenes forvaltning av alkoholloven, studier av bakkebyråkrater, utelivsforskning og studier av personer som bruker rusmidler med sprøyte.

Buvik har jobbet med flere evalueringsoppdrag fra departement og direktorat, men også oppdrag knyttet til implementering av tiltak på asylmottak. Hun har bred erfaring i bruk av kvalitative metoder, spesielt dybdeintervjuer og deltakende observasjon, men også mer utradisjonelle metoder som usynlig teater og bakseteforskning. Buvik har publisert en rekke vitenskapelige artikler, rapporter og bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt.

Buvik har en bistilling ved Prinden mottakssenter ved Velferdsetaten i Oslo kommune.

Utdanning

PhD i sosiologi, Universitetet i Oslo


Aktive prosjekter

Evaluering av Stine Sofie-senteret

På oppdrag fra Bufdir skal Fafo gjennomføre en evaluering av det statlige tilskuddet til Stine Sofie-senteret

Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering
Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025