Skip to main content

Boklansering

Sammen om trygg bosetting

tirsdag 27. september 2022

kl. 14:00–15:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Bydelsdirektør
Alv Humborstad Sørland
Bydel Stovner, Oslo kommune
Psykologspesialist og leder av teamet APAS
Lars-Andreas Kvisle
Lovisenberg DPS
Seksjonssjef
Trond Brækhus
Bydel St. Hanshaugen, Oslo kommune
Spesialkonsulent
Haide Snefrid Østreng
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune

Hvordan lykkes med trygg bosetting i kommunene når den det gjelder har omfattende helseproblemer og vurderes å kunne være farlig for andre eller sårbar for vold? Dette er hovedtema i en ny bok som er redigert av tre Fafo-forskere og utgitt på Universitetsforlaget. På denne lanseringen var det samtale med forfattere og bidragsytere i boken, og kommentarer fra sentrale aktører på området.

Boken «Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske helseproblemer, rus og mulig voldsrisiko» gir et innblikk i hverdagen ute i kommunene. Forfatterne går gjennom en rekke sammensatte problemstillinger rundt målet om at alle så langt som mulig skal bo i egen bolig i kommunene, og få de tjenestene de har behov for. De viser at trygg bosetting i kommunen er mulig, men at det også er grenser for når bosetting i ordinære boliger er mulig.

Sentrale tema er: Hva vurderes å være god praksis? Hva er gode metoder og modeller for trygg bosetting? Når lykkes man med trygg bosetting? Og i de situasjonene hvor man ikke lykkes med å bidra til at bruker kan mestre livet i egen bolig: Hva kan da være de gode løsningene?

I boken diskuteres hva det å ha en egen bolig kan bety for målgruppen, og hvordan bolig kan være en arena for å bedre livssituasjonen.
I boken tar vi opp flere ulike dimensjoner relatert til trygg bosetting. 

  • Hva er egnede boligløsninger?
  • Hvordan innrette tjenestene slik at de fremmer bedre livskvalitet og livsmestring hos brukeren?
  • Hvordan forebygge vold og ivareta både brukers og ansattes sikkerhet – og også ivareta hensyn til samfunnsvern og trygge nabolag?
  • Hvordan få til samhandling med spesialisthelsetjeneste og andre aktører som kan bidra til at bruker bor trygt og godt?

Program

Velkommen. Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Om boken. Wenche Bjørnebekk, forlagsredaktør, Universitetsforlaget

Introduksjon til boken. Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

En historie om håp. Haide Snefrid Østreng, spesialkonsulent, enhet Mestring psykisk helse og rus, bydel Gamle Oslo

Mer enn tak over hodet. Ketil Bråthen, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)

Introduksjon til boksamtale. Terje Olsen, Fafo

Samtale mellom Trond Brækhus, seksjonssjef for Bolig først i bydel St. Hanshaugen, Lars-Andreas Kvisle, psykologspesialist og leder av teamet APAS ved Lovisenberg DPS, og Inger Lise Skog Hansen, forsker ved Fafo. Ledet av Terje Olsen

Kommentarer ved

  • Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) 
  • Alv Humborstad Sørland, bydelsdirektør i Stovner

Ny bok: Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko

sammen om trygg bosettingFafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråten og Terje Olsen er redaktører for boken.

Kapitlene er i all hovedsak skrevet av redaktørene, med bidrag fra ansatte i praksisfeltet. Dette er Trond Brækhus, Mathias Estensen, Haide Snefrid Østreng, Nils Anders Sørnes og Lars-Andreas Kvisle. Et kapittel om utskrivning fra sikkerhetspsykiatrien er skrevet av Hilde Jorunn Kvamme og Henriette Madsen Eriksen, ansatt ved henholdsvis St. Olavs hospital i Trondheim, avdeling for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og Lovisenberg DPS, seksjon ambulant virksomhet.

Dette er en aktuell bok både for den som skal planlegge ulike former for bosetting, for engasjerte i utvikling av psykisk helsevern, i rus- og psykisk helsearbeid i kommunene, og for ansatte i boligsosiale oppfølgingstjenester. Les mer om boken, og kjøp den her.

 

universitetsforlaget


Boken er utgitt på Universitetsforlaget.

 

Om prosjektet

Boken er et resultat av innovasjonsprosjektet Sammen om bolig. Dette var et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, og hvor Fafo bidro med forskning i prosjektarbeidet. Målet var å utvikle bærekraftige metoder og modeller for at flere personer med alvorlig psykiske helseproblemer og/eller omfattende rusmiddelproblemer, og en vurdert voldsrisiko, skal kunne ha en trygg bosituasjon og bedre livskvalitet i egen bolig. I boken bidrar også ansatte i spesialisthelsetjenesten med et eget kapittel om utskrivning fra sikkerhetspsykiatrien. Fafos forskning i prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, programmet FORkommune.