Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter

Å bli eldre med hiv

En pilotstudie

  • Fafo-notat 2017:02
  • Fafo-notat 2017:02

Som et resultat av utviklingen av hivmedisinene er vi i ferd med å få en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. I dette notatet presenteres resultatene av en pilotstudie om det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv. De gjennomgående funnene fra en litteraturgjennomgang og en fokusgruppe viser at det er en bekymring for hvordan det blir å være eldre med hiv. Denne bekymringen knytter seg særlig til to ting: til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere hivpositives særlig behov. Det er behov for å gå mer i dybden på mange av de problemstillingene som er kommet fram. Prosjektet er gjennomført med støtte fra HivNorge.

  • Published: 17. March 2017
  • Ordering ID: 10252

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • HivNorge