Skip to main content
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger?

Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu

  • Fafo-notat 2005:30
  • Fafo-notat 2005:30
Dette notatet er publiseringen fra et hypotesegenererende forprosjekt relatert til moderne arbeidsplassutforming og arbeidstakere med ulik funksjonsevne. Et tema i undersøkelsen er hvorvidt åpne, fleksible kontorplassløsninger med stor vektlegging av IKT er et skritt i retning av universell utforming og et bedre utgangspunkt for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser på arbeidsplassen.

Telenors nye administrasjonsbygg på Fornebu er valgt som case nettopp fordi en der har vektlagt stor grad av åpenhet og fleksibilitet. Et avgjørende moment for at Telenor ble valgt som case var likevel at konsernet siden 1996 har hatt et eget toårig opplærings- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede, Handicap-programmet (HCP), og at Telenor har flere ansatte med ulike former for funksjonsnedsettelser.
  • Published: 26. January 2005
  • Ordering ID: 789
Last ned publikasjonen

Fafo researchers