Skip to main content
  • Fafo-notat 2007:01
  • Leif E. Moland

Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune

Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

  • Fafo-notat 2007:01
 

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert for å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og empiriske kartlegginger.

 Dette notatet er det siste av tre rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten. Her beskriver vi først det arbeidet som er gjort for å redusere omfanget av uønsket deltid ved to tjenestesteder i Bydel Østensjø. Deretter presenterer vi tall fra ni av bydelene i Oslo for å belyse om det er noen sammenheng mellom stillingsstørrelse og sykefravær.

  • Published: 1. January 2007
  • Ordering ID: 10020
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers