Skip to main content
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

  • Fafo-notat 2018:09
  • Fafo-notat 2018:09

Fafo har på oppdrag for Bærum kommune gått igjennom dagens varslerordning. Kommunen etablerte et eget varslersekretariat allerede i 2007, og vi retter særlig oppmerksomhet mot dette, samtidig som vi omtaler varsling i linja og varsling til bedriftshelsetjenesten. Avslutningsvis i notatet presenteres noen mulige forbedringspunkter som vi ber kommunen vurdere.

  • Published: 14. March 2018
  • Ordering ID: 10274