Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

  • Fafo-notat 2018:04
  • Fafo-notat 2018:04

Organisasjonsgradene i arbeidslivet, og særlig oppslutningen om fagforeningene, har fått mye oppmerksomhet i mediene og i den politiske debatten den senere tiden. Fafo presenterer oppdaterte tall for de norske organisasjonsgradene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Oppslutningen om denne typen organisasjoner er sentralt for det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling. Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? I hvilke deler av arbeidsmarkedet finner vi høy organisasjonsgrad, og i hvilke sektorer og grupper er organisasjonsgraden lav? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Organisasjonsgradene er oppdatert til og med 2016.

  • Published: 26. February 2018
  • Ordering ID: 10269

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet