Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i Sandnes kommune

Omfang, rutiner og håndtering

  • Fafo-notat 2015:10
  • Fafo-notat 2015:10

I dette notatet undersøker vi hvordan Sandnes kommune håndterer varslersaker. Vi ser nærmere på kommunens varslingsrutiner og etiske retningslinjer og omfang av kritikkverdige forhold. Videre undersøkelser vi varslingsaktivitet og hva som skjer når arbeidstakere i Sandnes kommune varsler. Til grunn for notatet ligger en webbasert spørreundersøkelse gjennomført høsten 2015, samt intervjuer med sentrale varslermottakere i kommunen.

  • Published: 3. November 2015
  • Ordering ID: 10221