Skip to main content
  • Sveinung Skule og Bjørn Andersen

Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien

Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet

  • Fafo-rapport 363
  • Fafo-rapport 363

Utvikling av nye ordninger for å dokumentere realkompetanse har blitt en viktig del av arbeidet med livslang læring, både i Norge og internasjonalt. I forbindelse med kompetansereformen har Stortinget bestemt at det skal etableres et nasjonalt system for dokumentasjon av realkompetanse, med legitimitet både i arbeidslivet og utdanningssystemet. Formålet med denne rapporten er å evaluere en ny dokumentasjonsordning for arbeidslivet som er utviklet av Teknologibedriftenes Landsforening og Fellesforbundet. Ordningen er prøvd ut i 24 medlemsbedrifter. I rapporten drøftes målsetningene for dokumentasjonsordningen, både i lys av hva bedriftene og de ansatte ønsker å bruke kompetansedokumentasjonen til, og i lys av overordnede målsetninger for kompetansereformen. Basert på intervjuer og spørreundersøkelser til ledere og ansatte som har deltatt i utprøvingen, diskuteres en rekke sider ved dokumentasjonsordningen:

• Kvalitet og presisjonsnivå på dokumentasjonen
• Nytteverdien for bedriftenes arbeid med kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
• Nytteverdien på arbeidsmarkedet, og for bedriftenes arbeid med rekruttering
• Ansvar for oppdatering
• Bruk av tid og ressurser i forbindelse med dokumentasjonsarbeidet
• Virkninger på læringsmiljø og opplæringsinteresse i bedriftene
• Dokumentasjon av personlige egenskaper
• Konflikter omkring bruken av kompetansedokumentasjonen
• Partssamarbeid og avtalefesting

  • Published: 8. February 2001
  • Ordering ID: 363
Last ned publikasjonen