Skip to main content
  • Anders B. Fyhn

Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst

  • Fafo-rapport 330
  • Fafo-rapport 330

Regjeringen og Oslo kommune ble i 1997 enige om å gjennomføre en tiårig omfattende satsing for å bedre befolkningens kår i Oslo indre øst: Handlingsprogram Oslo indre øst. En bedring av oppvekstvilkårene til barn og unge er spesielt vektlagt, og en rekke ulike tiltak, prosjekter og aktiviteter innen skolene er i den forbindelse iverksatt Disse har som mål å bedre gjennomføringsevnen til elevene, slik at neste generasjon lettere skal kunne rå med sin fremtidig livssituasjon. I denne rapporten evalueres fem tiltak på tolv grunnskoler i Oslo indre øst som helt eller delvis drives med midler fra handlingsprogrammet: leksehjelp, samarbeid hjem-skole, samt tre tiltak rettet mot elever med spesielle behov. Med bakgrunn i kvalitative intervjuer med ansatte og rektorer ved skolene, dokumentasjon fra skolene og Skoleadministrasjonen, og telefonintervjuer med 400 foreldre, gis det en beskrivelse av tiltakene og bruken av dem. Innfallsvinkelen er at ressursforskjeller mellom sosio-økonomiske og/eller etnisk definerte grupper har innvirkning på forholdet mellom skole og hjem og elevenes gjennomføringsevne. På basis av at tiltakene kun har vært virksomme i to-tre år vies det en spesiell oppmerksomhet til tiltakenes potensial for bedring av elevenes gjennomføringsevne og foreldre og barns sosiale integrasjon i skole og øvrig nærmiljø videre i programperioden.

  • Published: 3. February 2000
  • Ordering ID: 330