Skip to main content
 • Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland

Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004

 • Fafo-rapport 490
 • Fafo-rapport 490

LO og NHO har i fellesskap etablert Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) for å bidra til økt verdiskaping gjennom bred medvirkning. Evalueringen dokumenterer, drøfter og vurderer hvorvidt HF ivaretar sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, og om de strategier og mål HF har valgt de senere årene bygger opp under Hovedavtalens bestemmelser og intensjoner. Basert på nøkkelinformantintervjuer, spørreundersøkelse og dybdestudier vurderer rapporten hvorvidt:

 • HF er nyttig for bedriftene – ledelse og tillitsvalgte
 • HFs totale ressursinnsats står i rimelig forhold til resultater som oppnås
 • den struktur og arbeidsform som ble valgt i 2002 er hensiktsmessig med hensyn til ressursbesparelse og et mer effektivt HF

Rapporten er skrevet på oppdrag av styret i HF og drøfter HFs aktiviteter og struktur belyst gjennom følgende temaer:

 • hva innebærer bred medvirkning som arbeidsform (i et HF-perspektiv), hvor utbredt er det og hvordan kan en måle effekten?
 • utvalgte bedrifts- bransje- og regionalprosjekt vurderes ut fra aktivitetenes relevans og potensial for å (a) skape varige endringer på bedriftsnivå, og (b) påvirke strukturer som støtteapparat og nettverk som kan bidra til spredning
 • en analyse av HFs organisasjon og struktur med hovedvekt på den nye strukturen fra 2002 og dens potensielle virkninger
 • HFs aktiviteter og virkninger overfor forskningsverden, forhandlingsarenaen og den næringspolitiske arena
 • Published: 25. February 2005
 • Ordering ID: 490
Last ned publikasjonen

Fafo researchers