Skip to main content
  • Ivar Solheim og Siri Ytrehus

Lese- og skriveopplæring som nytter

Etterundersøkelse av deltakere på AOFs lese- og skrivekurs

  • Fafo-rapport 481
  • Fafo-rapport 481

Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant deltakere på AOFs kurs for voksne med lese- og skrivevansker. AOF har arrangert denne typen kurs siden 1998. Formålet med rapporten er å få kunnskap om nytten for deltakerne på slike kurs. Viktige spørsmål som belyses er:

• Hvilken hjelp har de fått tidligere med sine lese- og skrivevansker?
• Hvilken betydning har vanskene hatt for livsutfoldelse i arbeid og dagligliv?
• Hvilken nytte har deltakerne hatt av kurset?
• Hva er effektene på ferdighetsnivå og selvtillit?
• Bidrar kurset til økt mestring av lese- og skriveoppgaver i jobb og dagligliv?
• Betydningen av bruk av PC og andre hjelpemidler.
• Motivasjon for mer lese- og skriveopplæring.

  • Published: 18. February 2005
  • Ordering ID: 481
Last ned publikasjonen