Skip to main content
  • Kari Folkenborg

Likningskontoret som læringsarena

  • Fafo-rapport 367
  • Fafo-rapport 367
Skatteetaten er inne i en tid med betydelige endringer når det gjelder organisering og arbeidsformer. Etatsopplæringen er under reorganisering og innebærer at en går bort fra tradisjonelle etatskoleordninger og til etablering av mer fleksible og praksisorienterte læringsformer. Denne rapporten er en evaluering av det første kullet på Skatteetatens nye Grunnopplæringsprogram for saksbehandlere. Grunnopplæringen er en del av en ny modell for opplæring i etaten og ble satt i gang høsten 2000 og avsluttet i juni 2001. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Seksjon for kompetanseutvikling i Skattedirektoratet.
Evalueringen setter søkelys på arbeidsplassen som læringsarena, men berører også samspillet med de andre læringsarenaene. Blant problemstillingene som diskuteres er:
  • Hvilke lærevilkår legger deltakerne vekt på for at arbeidsplassen skal fungere best mulig som læringsarena?
  • Hvordan organiseres opplæringen på den enkelte arbeidsplass og hva gjøres for å nå oppsatte læringsmål?
  • Hvordan er arbeidsplassen som læringsarena koplet til de øvrige læringsarenaene i Grunnopplæringsprogrammet?
  • Hvilke virkninger har Grunnopplæringsprogrammet hatt for kontorene som deltar i programmet?
Evalueringen er i hovedsak basert på erfaringer fra deltakere og fire utvalgte kontorer som deltok i Grunnopplæringen.
  • Published: 10. February 2001
  • Ordering ID: 367
Last ned publikasjonen