Skip to main content
  • Mona Bråten

Når kompetanse skal belønnes

En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem

  • Fafo-rapport 235
  • Fafo-rapport 235

Måten de ansatte belønnes på er sentralt i alle virksomheter. Lønnsavtalene utformes for å regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Endringer i lønnsavtalen er derfor et konkret virkemiddel som virksomhetene ofte velger i et forsøk på å oppnå nye mål, eller for å tilpasse seg endringer i omgivelsene.

I Norge, såvel som internasjonalt, har det de senere årene vært en økende interesse for endringer i lønnssystemene og for hvordan «nye» lønnssystem kan og bør utvikles for å imøtekomme virksomhetenes omstillings- og kompetansebehov. Det er imidlertid gjort få bedriftsstudier.

I denne rapporten rettes søkelyset mot en industribedrift hvor partene har erstattet et lønnssystem basert på individuell akkord med et lønnssystem der kompetanse og personlig egnethet er grunnlaget for lønn. Hensikten har vært å bruke lønn som et virkemiddel for å motivere de ansatte til læring og utvikling av kompetanse i forbindelse med jobben. Hovedspørsmålet vi drøfter i denne rapporten er hvilke organisatoriske effekter en oppnår med å bruke et kompetansebasert lønnssystem for ufaglærte industriarbeidere. Hvilke effekter bruken av personvurderinger og medarbeidersamtaler gir som en metode for å fastsette individuelle lønnstillegg, blir også diskutert.

  • Published: 25. February 1997
  • Ordering ID: 235
Last ned publikasjonen

Fafo researchers