Skip to main content
  • Johan Røed Steen

Skytjenester for offentlig sektor

Avveininger og internasjonale erfaringer

  • Fafo-rapport 2022:22
  • Fafo-rapport 2022:22

Denne rapporten diskuterer problemstillinger knyttet til digital suverenitet og muligheten for en offentlig eid nasjonal skytjeneste.

I tråd med anbefalinger i Regjeringens strategidokumenter kjøper offentlige virksomheter i økende grad skytjenester i markedet og disse understøtter allerede en rekke viktige offentlige tjenester. Dette reiser spørsmål blant annet knyttet til fremtidig avhengighet av leverandører, datasikkerhet, personvern og juridisk risiko fordi data lagres utenlands, eller behandles av leverandører underlagt andre lands jurisdiksjon. Rapporten diskuterer prinsipielle avveininger nasjonale myndigheter står ovenfor ved valg av eierskapsmodeller og organisering av skyløsninger. Hvilke vurderinger har norske myndigheter gjort, og hvordan har andre land valgt å innrette skytjenester for offentlig sektor? Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget på feltet og ser nærmere på erfaringer fra Tyskland, Nederland og Danmark, som i ulik grad benytter egne statlige skytjenester.

  • Published: 28. October 2022
  • Ordering ID: 20825

Fafo researchers