Skip to main content
  • Anders B. Fyhn

Sykefravær i butikker innenfor COOP

Evaluering av tiltakene kollektiv bonus og utvidet egenmelding

  • Fafo-rapport 389
  • Fafo-rapport 389

Rapporten omhandler gjennomføringen av og resultatene fra et sykefraværsprosjekt som ble gjennomført i 34 dagligvarebutikker i tre av COOPs bedrifter. I prosjektet har det blitt prøvd ut to tiltak over en toårsperiode for å redusere korttidsfraværet (fraværet innen arbeidsgiverperioden):

• Kvartalsvis utbetaling av kollektiv bonus når det var nedgang i fraværet i en butikk i arbeidsgiverperioden sammenlignet med det samme kvartalet året før, og
• utvidet egenmelding i kombinasjon med en slik kollektiv bonusordning.

De deltakende butikkene ble delt inn i tre grupper, hvor én gruppe kun hadde tiltaket kollektiv bonus, én gruppe butikker hadde begge tiltakene, og én gruppe hadde ingen tiltak og fungerte som kontrollgruppe. Hovedmålet for rapporten er å undersøke om en ordning med kollektiv bonus alene, og en ordning med kollektiv bonus i samspill med retten til utvidet egenmelding, bidrar til lavere sykefravær. Dette gjøres ved å sammenligne utviklingen av det faktiske sykefraværet i de to tiltaksgruppene med utviklingen i kontrollgruppen. Videre undersøkes det om tiltakene har påvirket holdninger til sykefravær, og forhold på arbeidsplassene som kan ha innflytelse på sykefraværet så vel som sykenærværet.

  • Published: 19. February 2002
  • Ordering ID: 389