Skip to main content
  • Geir Veland

Tjenestepensjonsordningene i Norge

En undersøkelse av status og utviklingstrekk i privat sektor

  • Fafo-rapport 2008:23
  • Fafo-rapport 2008:23

Tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor er betydelig endret i løpet av de siste syv årene. Denne rapporten gir en beskrivelse av hvordan markedet har utviklet seg i denne perioden, og særlig ser vi på på ytelses- og innskuddsordningenes omfang og utvikling. Videre presenteres hovedfunn i en stor undersøkelse i privat sektor høsten 2007, der sentrale problemstillinger er:
• Hvordan er fordelingen av ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger ­
i privat sektor?
• Hvilket pensjonsnivå er mest vanlig i ytelsesordningene? Hva er de mest vanlige satsene i innskuddsordningene?
• Hvor stort er omfanget av forsikringsdekninger, og hvor utbredt er uføredekningene?
• I hvilket omfang går bedrifter over fra ytelse til innskudd, og hva er årsakene? Har bedrifter vedtatt eller planer om ytterligere endringer i gjeldende pensjonsordning?
• Hvor utbredt er egenandeler fra de ansatte i ytelsesordninger?
• Hvilken utbetalingsprofil har ordningene – livsvarig versus tidsbegrensede ytelser?
• I hvilken grad er ordningene regulert mellom partene lokalt i bedrifter, og hva mener bedriftene om avtalefesting av pensjoner?

  • Published: 25. February 2008
  • Ordering ID: 20065
Last ned publikasjonen

Fafo researchers