Skip to main content
  • Elin Svarstad, Balder Blinkenberg, Harald Dale-Olsen og Åsmund Arup Seip

Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten

  • Fafo-rapport 2024:12
  • Fafo-rapport 2024:12
Denne rapporten er skrevet i samarbeid mellom Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF), på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) våren 2024. Formålet med prosjektet har vært å belyse konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet. Vurderingene knytter seg særlig til forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse, hensynet til minstelønn, lavlønn og likelønn, ivaretakelse av fleksibilitet med hensyn til endringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet, muligheten for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, håndtering av de uorganiserte, og hensynet til ufravikelighet og likebehandling. Til grunn for analysene ligger registerdata med lønnsopplysninger om statlig ansatte hentet inn av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), en spørreundersøkelse gjennomført av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), og i tillegg 16 kvalitative intervjuer med representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden på sentralt og lokalt nivå.
  • Published: 3. April 2024
  • Ordering ID: 20879