Skip to main content
Mangfold, likestilling og inkludering i Fafo

Fafos politikk og arbeid for mangfold, likestilling og inkludering er forankret i Likestillings- og diskrimineringsloven, Arbeidsmiljøloven, og våre interne plandokumenter «Plan og Strategi 2020–2023» og «HMS-K plan med Likestillings- og Antidiskrimineringsplan».

Alle offentlige og private virksomheter har plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette skal rapporteres i årsberetning eller budsjett. Pliktene gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. Pliktene er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven og den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Seksuell orientering og alder er ikke omfattet av aktivitetsplikten, men fordi disse omfattes av diskrimineringslovgivningen har vi valgt å innlemme dem i Fafos likestillings- og inkluderingsarbeid.

- Fafo skal være en god arbeidsplass for alle ansatte
- Fafo skal motvirke alle former for diskriminering
- Fafo skal fremme en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som inkluderer, ivaretar og verdsetter alle, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet og funksjonsnedsettelse.

Her kan du lese hele Fafos handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering 2022–2025