Prosjekter

Prosjektnyheter

I dette forprosjektet skal Inger Lise Skog Hansen (bildet), Mark Taylor og Arne Backer Grønningsæter se på næringslivet som bistandsaktør, med et særlig blikk på funksjonshemmede og deres deltakelse i arbeidslivet. Oppdragsgiver er Atlas-alliansen - Global bistand til funksjonshemmede.

Fafo skal drive følgeforskning på et prosjekt i KS, som er rettet mot et utvalg kommuner med høyt sykefravær. "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0", heter prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet. Fafo-forskningen utføres av Lise Lien, og skal være ferdig i desember.

13. september 2016

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide forslag til indikatorer for å måle diskriminering av innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter. Arbeidet skal utføres av Magne Bråthen (bildet) og Huafeng Zhang. Et verktøy for å identifisere forskjellsbehandling, er regelmessig statistikk som beskriver gruppenes levekår. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jon Rogstad er prosjektleder.

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

Fafo skal gjennomføre et nytt prosjekt på oppdrag fra World Food Program. Målet er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner. Prosjektleder er Anne Hatløy.

Hvordan fungerer det norske partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen? Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om samarbeidet på nasjonalt nivå og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Oppdragsgiver er LO, og arbeidet skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.

Fafos Jon M. Hippe skal vurdere hvordan en utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres. I dette forprosjektet skal  det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata som er nødvendige. Oppdragsgiver er Pensjonistforbundet og LO, og forprosjektet avsluttes i sommer.

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Det skal Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen undersøke. I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning.  REMA 1000 har mål om inkludering og mangfold. Fafo-forskerne skal se på hvordan dette fungerer i praksis.

Lise Lien skal på oppdrag fra Oslo kommune evaluere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bidrar den til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva er suksesskriteriene for god måloppnåelse i trainee-programmet? Prosjektet skal være ferdig i desember 2016.

Hvordan kan delingsøkonomien forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedene i de nordiske landene? Fafo skal undersøke dette på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kristin Jesnes er forsker på prosjektet, mens Jon Erik Dølvik er prosjektleder.

I dette prosjektet skal det utvikles metoder for å finne ut hvor mange barn som brukes som soldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker. Dette skal igjen brukes for å vurdere hvordan det går med FNs bærekraftmål om å hindre slaveri, menneskehandel og barnesoldater. Prosjektleder er Anne Hatløy.

<<  6 7 8 9 10 [1112  >>