Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Følgestudie av norske barn av innvandrere

Prosjektet tar sikte på å studere intergenerasjonstilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge.

Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret.

LOs tillitsvalgtpanel
LOs tillitsvalgtpanel består av om lag 2900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund som har sagt seg villig til å svare på spørsmål via nettet 2–3 ganger i året.
Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

  • 118

    Aktive prosjekter

Prosjektnyheter